Prüfung | telc Deutsch B2 an vhs Bildungszentrum im Bildungscampus Nürnberg am 20.04.2019

  Daten zum Termin

  
Link der vhs zur Prüfung: https://bz.nuernberg.de/programm/sprachen/deutsch/#!filters=%7B%22themen%22%3A%5B%221004964%22%5D%7D
Kursnummer bei vhs: 93407
(c) 2010-2020 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz