Prüfung | telc Deutsch B1: Zertifikat Deutsch an vhs Bildungszentrum im Bildungscampus Nürnberg am 13.11.2020
  
Anmeldeschluss:
Link der vhs zur Prüfung: https://bz.nuernberg.de/programm/sprachen/deutsch/#!filters=%7B%22themen%22%3A%5B%221004963%22%5D%7D
Kursnummer bei vhs: 93317
(c) 2010-2021 bvv www.vhs-bayern.de  Impressum Datenschutz